modstranden
lukket gruppe

Kerteminde Sommerby – et attraktivt sommerhusområde ved Kerteminde Bugt

Orientering fra bestyrelsen.

Generalforsamling 2020
I vores orientering fra maj oplyste vi, at generalforsamlingen var udsat indtil videre. Selvom det nu er tilladt at afholde møder med op til 500 deltagere, når deltagerne hovedsagelig sidder ned, er det bestyrelsens vurdering, at det ikke vil være hverken hensigtsmæssigt eller forsvar-ligt, at foreningen gennemfører en generalforsamling på nuværende tidspunkt. Vi håber, at det bliver en mulighed i foråret 2021.
Uddrag af bestyrelsens arbejde:
Trafikmåling:
Firmaet ITS Teknik har i perioden 26. maj til 8. juni 2020 udført trafikmålinger på 4 udvalgte steder i Sommerbyen. Målingerne er udført med det formål at få et indtryk af trafikbelastningen, fordelingen af trafikken, biltyper samt en måling af hastighed.
Vi har modtaget et omfattende datamateriale som er at finde på her på hjemmesiden under menupunktet ”information”.
Sammen med denne orientering har vi vedlagt de første 3 sider af rapporten for hvert målested. Den første side viser den samlede trafik i begge retninger, og de 2 næste viser trafikken i hver retning.
Som nævnt er der tale om et omfattende datamateriale, hvor det også er muligt at se f.eks. hvor stærkt, der bliver kørt og hvordan fordelingen er mellem person- og lastbiler m.m. Besty-relsen vil tage initiativ til, at trafikmålingen bliver drøftet på næste generalforsamling. Vi op-fordrer alle der er interesseret heri, til at læse materialet igennem og overvejer om det giver anledning til f.eks. nye tiltag, som kan medvirke til den bedst mulige afvikling af trafikken i sommerbyen til gavn for os alle.
Generelt viser målingerne at de fleste overholder hastighedsbegrænsningen på 15 km/t. Det er nok ikke et helt retvisende billede af hastigheden, da målepunkterne ligger tæt på en ud- /indkørsel eller et sving. Alligevel viser målingerne også, at der bliver kørt stærkere end vi ønsker. Vi opfordrer alle til at overholde hastighedsbegrænsningen, så Sommerbyen er et trygt og godt sted at færdes, også for børn som eventuelt måtte lege på vejene. Oplys gerne gæster, lejere og håndværkere mfl. om vigtigheden af at køre langsomt.
Målinger viser desuden, at trafikken ikke er jævnt fordelt på de veje, hvor der er udført målinger. Solsikkevej er den vej som er mest belastet med trafik. Vi opfordrer alle til at medvirke til at trafikken bliver spredt så meget så muligt, der hvor der er valgmuligheder for at vælge alternative tilkørselsveje. Det kan f.eks. være at undlade at køre igennem skoven fra Anemonevej og videre ud af Solsikkevej, når det ikke er strengt nødvendigt.
I bestyrelsen har vi erfaret at der nogle steder bliver gravet ud ved bumpene. Det er ikke hensigtsmæssigt, da bumpene er designet til 15 km/t som er den tilladte hastighed. Så undlad at tage sagen i egen hånd og benyt venligst henstillinger og information som det rette redskab til at sikre at alle kører langsomt og forsvarligt.
Vejene.
Vejene er generelt i fin stand, men vi vil i løbet af efteråret vurderer, om der er behov for efterreparation inden vinteren. Sidste år fik vi renset alle faskiner, Det arbejde gentages i år, således at vi kan sikre, at faskinerne fungerer optimalt.
Badebroen.
Flere har givet udtryk for, at badebroen blev fjernet for tidligt i år. I kontrakten med Kerteminde Kommune, er det aftalt, at broen sættes op senest 1. juni eller efter aftale. Nedtagning sker efter 15/9 eller efter aftale. Vi vil nu kontakte kommunen for at finde en aftale, som på den ene side kan imødekomme ønsket om en længere sæson, men på den anden side også sikre, at vi får broen taget op, inden efterårsvejret vanskeliggør arbejdet.
Renovationsordning.
Den nye renovationsordning har medført en stigning i udgiften til renovation, og flere synes, at de slet ikke har brug for de planlagte tømninger. Vi er derfor blevet spurgt, om ikke det er muligt, at gøre ordningen mere fleksibel. Bestyrelsen vil på baggrund af disse henvendelser undersøge, om der er mulighed for at få flere valgmuligheder vedr. tømningsfrekvens.
Med indførelse af den nye ordning har vi fået 2 spande, og vi kan se, at det for flere kan være en udfordring, at få spandene placeret på ved grunden. Vi vil henstille, at alle forsøger at finde en løsning, der passer pænt ind i omgivelserne.
Råger.
Der er igen en del råger, som har slået sig ned i skoven til gene for de nærmestboende. Rederne er placeret i nogle få høje træer, og vil nu undersøge, om det er muligt i løbet af vinteren, at få fældet de træer, hvor rederne er placeret.
Økonomi. Vi følger budgettet. Alle medlemmer/lejere har betalt bidrag for 2. halvår 2020. Der er således ingen restancer. Bidrag for 1. halvår 2021, vil være det samme, som vi betalte i 2. halvår 2020.
Information.
Vi gør endnu engang opmærksom på, at vi foruden direkte henvendelse som denne også benytter foreningens hjemmeside til information. På hjemmesiden kan man som nævnt ovenfor se det samlede resultat af den gennemførte trafikmåling – (se under menupunkt: Information)
Bestyrelsen
Andelsforeningen af 21.11.2010 – Ryttervejen 14, 5240 Odense NØ – tlf.: 20 11 73 38 – mail: prebenschack@privat.dk
Luk menu